"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
 
ศูนย์ข้อมูลจังหวัดเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม
จังหวัดเชียงราย

 อำเภอในจังหวัดเชียงราย
 ข้อมูลอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอพานอำเภอป่าแดด
อำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายอำเภอแม่สรวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพญาเม็งราย
อำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ลาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวง
อำเภอเมืองเชียงราย
คำขวัญ : เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์
ข้อมูลติดต่อ :
ที่อยู่ : ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทร : 0-5371-1288 , แฟ็กซ์ : 0-5371-1288
เว็บไซต์ : http://www.muangcr.com
ประวัติความเป็นมา :
ประวัติความเป็นมา กษัตริย์ในราชวงศ์ละวะจักรราช (บางตำนานเรียกลาวจักรราช) ได้สืบสันติวงศ์ต่อจากปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครยาง จนถึงเชื้อพระวงศ์พระนามว่า ลาวเมง หรือลาวเมือง ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนางอั้งมิ่ง หรือนางเมพคำยาย(หรือนางเทพคำข่าย) และมีพระโอรสประสูติในปี พ.ศ.1781 พระนามว่า เจ้าเม็งราย (หรือเจ้ามังราย) ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาเมื่อปี พ.ศ.1804 และได้มีดำริที่จะรวมเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นล้านนา (ภาคเหนือตอนบน)ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้ยกทัพไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ และในช่วงที่ไปหัวเมืองฝ่ายใต้ เมื่อไปถึงดอยจอมทอง ริมน้ำกก เห็นเป็นชัยภูมิดี เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานของทัพเม็งโกลที่กำลังแผ่อำนาจเข้าครองยูนนาน พม่า และตังเกี๋ย จึงทรงสร้างเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางของแคว้นหิรัญนครเงินยางแทนเมืองยาง และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองเชียงราย" ในพ.ศ.2385 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ได้ขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมืองเชียงรายซึ่งถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งพระยากาวิละทำสงครามกับพม่ ก็ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ ต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้รวมเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองพะเยา เวียงป่าเป้า แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวา เรียกว่า "เมืองเชียงราย" อยู่ในมณฑลพายัพ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล และมีประกาศตั้งเมืองเชียงราย เป็นจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่นั้นมา
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเวียงชัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน และอำเภอแม่ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่อาย (จังหวัดเชียงใหม่)
พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
 เนื้อที่ / พื้นที่ 1,284.41      ตร.กม.
 สภาพภูมิอากาศ เย็นสบายตลอดปี
 
 อาชีพ
 อาชีพหลัก การเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ช่าง บริการ รับราชการ
 อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
   
 การศึกษา
 โรงเรียนประถม 20 โรง
 โรงเรียนมัธยม 9 โรง
 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย 2 แห่ง
     
 ประชากร
  จำนวนประชากรชาย 109,380 คน
  จำนวนประชากรหญิง 114,556 คน
  รวม 223,936 คน
  ความหนาแน่น 175 คน/ตร.กม.
   
 การเกษตรและอุตสาหกรรม
  ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ลิ้นจี่ ลำใย พืชผักเมืองหนาว
  แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำกก แม่น้ำกรณ์ แม่น้ำลาว น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกโป่งพระบาท
 
แบ่งการปกครองเป็น 15 ตำบล , 228 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล :
  ตำบลรอบเวียง รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านหนองด่าน , หมู่ บ้านสันขมิ้น , หมู่2 บ้านป่ายางมนต์ ,หมู่3บ้านสันทุ่งพญาหมี , หมู่4 บ้านป่างิ้ว , หมู่13 บ้านดอยพระบาท , หมู่14 บ้านดอยเขาควาย, หมู่ 19 ชุมชนเกาะทอง, หมู่20 ชุมชนบ้านไร่, หมู่21 ชุมชนกกโท้ง, หมู่22 ชุมชนแควหวาย
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง    ( 053-742687 โทรสาร.053-742687 )

  ตำบลเวียง รหัสไปรษณีย์ 57000
       -
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลนครเชียงราย   ( 053711333 )

  ตำบลบ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่,หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง,หมู่ที่ 3 บ้านดู่,หมู่ที่ 4 บ้านสันติ,หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่,หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท,หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก,หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ,หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก,หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว,หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง,หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่,หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย,หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา,หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก,หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ,หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่,หมู่ที่ 18 บ้านโป่งพระบาท,หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลบ้านดู่   ( 0-5370-3653, โทรสาร 0-5370-3262 )

  ตำบลนางแล รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านนางแล ,หมู่2 บ้านนางแลเหนือ ,หมู่3 บ้านม่วงคำ ,หมู่4 บ้านเด่น ,หมู่5 บ้านป่าอ้อ,หมู่6 บ้านนางแลใน ,หมู่7 บ้านป่ารวก ,หมู่8 บ้านดอยกิ่ว ,หมู่9 บ้านป่าซางวิวัฒน์ ,หมู่10 บ้านดาวดึงส์
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลนางแล   ( 053-706017 โทรสาร. 053-706017  )
             องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล   (โทร 053706017)

  ตำบลแม่ข้าวต้ม รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข้าวต้ม,,หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยาว,หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน,หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน,หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง,หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ,หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า,หมู่ที่  8 บ้านห้วยอ้มใน,หมู่ที่  9 บ้านห้วยอ้ม,หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว,หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง,หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร,หมู่ที่ 13 บ้านใหม่,หมู่ที่ 14 บ้านก๊อดยาว,หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง,หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย,หมู่ที่ 17 บ้านสันต้นกอก,หมู่ที่ 18 บ้านดอยเทวา,หมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว,หมู่ที่ 20 บ้านประชาร่วมมิตร,หมู่ที่ 21 บ้านเวียงกลาง,หมู่ที่ 22 บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่,หมู่ที่ 23 บ้านรายมูล
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ข้าวต้ม   ( 053 706081 , 053 735141 )

  ตำบลแม่ยาว รหัสไปรษณีย์ 57100
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลแม่ยาว   ( 053-737359 แฟกซ์ 053-737331 )

  ตำบลสันทราย รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านสันทรายหลวง , หมู่2 บ้านสันทรายน้อย , หมู่3 บ้านโป่งสลี , หมู่4 บ้านป่าตึง , หมู่5 บ้านป่ากล้วย , หมู่6 บ้านป่าย้าง , หมู่7 บ้านป่าข่า , หมู่8 บ้านใหม่ทรายทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลสันทราย   ( 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 )

  ตำบลแม่กรณ์ รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่ที่ 1 แม่กรณ์ ,หมู่ที่ 2 เวียงหวาย  ,หมู่ที่  3 สวนดอก ,หมู่ที่ 4 แม่สาด ,หมู่ที่ 5 เมืองรวง  ,หมู่ที่ 6 ปางมุ้ง  ,หมู่ที่ 7 ฝั่งหมิ่น  ,หมู่ที่ 8 บ้านใหม่  ,หมู่ที่ 9 ปางกอก  ,หมู่ที่ 10 ปางริมกรณ์  ,หมู่ที่ 11 ปางอ้อ ,หมู่ที่ 12 หนองเขียว,หมู่ที่ 13 ป่าสักทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ( 053726368-9 Fax ต่อ 18  )

  ตำบลห้วยชมภู รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านห้วยส้าน , หมู่2 บ้านห้วยมะเลี่ยม , หมู่3 บ้านผาลั้ง , หมู่4 บ้านกกน้อย , หมู่5 บ้านห้วยชมภู , หมู่6 บ้านปางขอน , หมู่7 บ้านห้วยแก้ว , หมู่8 บ้านแม่สลัก , หมู่9 บ้านจะคือ

  ตำบลห้วยสัก รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านโป่งฮึ้ง , หมู่2 บ้านโป่งฮึ้ง , หมู่3 บ้านทุ่งป่ายาง , หมู่4 บ้านป่าก๊อ , หมู่5 บ้านห้วยสัก , หมู่6 บ้านป่าแหย่ง , หมู่7 บ้านร่องปลาขาว , หมู่8 บ้านร่องเผียว , หมู่9 บ้านร่องเบ้อใน , หมู่10 บ้านดงป่าเหมี้ยง , หมู่11 บ้านหัวดง , หมู่12 บ้านร่องเบ้อนอก , หมู่13 บ้านสันป่าเหียง , หมู่14 บ้านสันต้นเปา , หมู่15 บ้านสันสลี , หมู่16 บ้านโป่งขาม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลห้วยสัก   ( 053-678669 โทรสาร 053-678669  )

  ตำบลริมกก รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่1 บ้านสันตาลเหลือง , หมู่2 บ้านร่องเสือเต้น , หมู่3 บ้านน้ำลัดวังซาง , หมู่4 บ้านใหม่ , หมู่5 บ้านป่าตึง , หมู่6 บ้านฝั่งหมิ่น , หมู่7 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ , หมู่8 บ้านเวียงกือนา , หมู่9 บ้านป่ายางหลวง , หมู่10 บ้านเมืองงิม , หมู่11 บ้านริมงาม
       หน่วยงานปกครอง :      
             องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก    ( 0-5367-4418 โทรสาร 0-5367-4418 )

  ตำบลดอยลาน รหัสไปรษณีย์ 57000
       หมู่1 บ้านจำบอน , หมู่2 บ้านจำหวาย , หมู่3 บ้านทรายงาม , หมู่4 บ้านโป่งเกลือ , หมู่5 บ้านร่องขุ่น , หมู่6 บ้านโป่งช้าง , หมู่7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม , หมู่8 บ้านดอนเจริญใหม่ , หมู่9 บ้านใหม่น้ำเย็น , หมู่10 บ้านใหม่รุ่งเรือง , หมู่11 บ้านป่าเกล็ด , หมู่12 บ้านดอยสมบูรณ์ , หมู่13 บ้านดอยจำตอง

  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  รหัสไปรษณีย์ 57000
       บ้านร่องขุ่น, บ้านสันมะหลอด, บ้านริมลาว, บ้านป่าไผ่, บ้านสันสลี, บ้านป่าก๊อ, บ้านหนองแสล๊บ, บ้านสันมะนะ, บ้านหนองหม้อ, บ้านป่าตึง, บ้านป่าอ้อ, บ้านสันทรายยาว, บ้านสันกลาง, บ้านปุยคำ, บ้านหล่ายลาว, บ้านห้วยทราย, บ้านดงเจริญ, บ้านป่าตึงงาม, บ้านหนองหม้อใหม่, บ้านโพธิ์งาม, บ้านประตูล้อ
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย   ( 0-5317-0363 ต่อ 10  )

  ตำบลท่าสาย รหัสไปรษณีย์ 57000
        หมู่1 บ้านสันขมิ้น ,หมู่2 บ้านร่องธาร ,หมู่3 บ้านท่าสาย ,หมู่4 บ้านท่าสาย ,หมู่5 บ้านร่องก๊อ ,หมู่5 บ้านหนองยาว ,หมู่6 บ้านหัวดอย , หมู่7 บ้านป่าหัด , หมู่8 บ้านห้วยบง ,หมู่9 บ้านเขื่อนแก้ว ,หมู่10 บ้านห้วยฮ้อม
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าสาย   ( 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 )

  ตำบลดอยฮาง รหัสไปรษณีย์ 57000
        
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลดอยฮาง   ( 0-5360-2521 )

  ตำบลท่าสุด รหัสไปรษณีย์ 57100
       หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู, หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นกอก, หมู่ที่ 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด,  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเคียน,  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง, หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำผาตอง,  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว, หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิเชียร, หมู่ที่ 9 บ้านศรีป่าซาง, หมู่ที่ 10 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด, หมู่ที่ 11 บ้านพลูทอง
       หน่วยงานปกครอง :      
             เทศบาลตำบลท่าสุด   ( 0-5370-6109 )

 
 ที่กินที่ดื่ม  »
 มนต์เสน่ห์ กาดหลวง สัมผัสวิถีชีวิตในตลาดใจกลางเมืองเชียงราย
 สายกินห้ามพลาด!! พาไปชิม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ที่โรงแรมเวียงอินทร์
 สิทธิพิเศษ 11 ร้านดัง กับ AIS @เชียงราย
 ใครไม่ปัง แต่ เฮง ปัง!
 ชวนเพื่อนแฮงค์เอาท์สุดมันส์ ดูบอลโลก 2018 บรรยากาศริมน้ำกก ที่คอบอลต้องห้ามพลาด @ร้านอาหารลีลาวดีเชียงราย
 อิ่มสบายกระเป๋า ราคาเบาๆ ที่ ลานไม้หอม @วัดร่องขุ่น
 100 ร้านวิว @Six Nature Resort ร้านกาแฟบนต้นไม้ วิวทุ่งนา อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่อยากแนะนำ
 Tid Doi Tid Din Cafe : The choice is all yours.
 สถานีแหนมเนือง จุดหยุดพัก ของคนรักสุขภาพ
 Blessed Café ร้านกาแฟสไตล์ Artisan ร้านแรกในเชียงราย
 สุดยอดร้านประจำโซนหนองบัว “ก๋วยเตี๋ยวนายพัน สูตรเด็ดเมืองเพชร”
 เปิดครก “มาดามนัว” เพราะความนัว เริ่มต้นที่นี่
 อร่อยแซ่บในทุกจาน ส้มตำติดปากเชียงราย
 อิ่มท้องพร้อมอิ่มบุญ @อิ่มปลาเผา เชียงราย
 ร้านอาหาร ที่พัก และบ่อตกปลา ร้านลึกลับที่อยากบอกต่อ
 น้องโอโซน ชวนเที่ยวฟาร์มเมล่อน .. โอโซนฟาร์ม เชียงราย
 บริษัททัวร์และรถเช่า   »
 รถตู้เช่าเชียงราย โกหนานบริการรถตู้ ( 089-2654233 / 087-1931990 )
 รถเช่าเชียงราย บิ๊ก รถเช่าเชียงราย
 คนเมืองกรุ๊ป (Khon Muang Group) รถตู้ VIP ให้เช่า
 บริษัท เชียงรายทัวร์ ChiangRai Tour & TAXI
 รถตู้ D4D ให้เช่า พร้อมคนขับ ชำนาญทาง (รถเช่าเชียงราย)
 จิรโรจน์ รถตู้ VIP ให้เช่าพร้อมคนขับ : นำเที่ยวในเชียงรายและทั่วประเทศ
 แฮปปี้อินเชียงราย ทราเวล (Happy In Chiangrai Travel)
 รถตู้นำเที่ยวเชียงรายสุทิน ราคาเริ่มต้นที่ 600 บาท โทร 0861186387
 นู๋รักษ์ พาเที่ยวเชียงราย บริการรถเช่าราคาสุดพิเศษ

 ที่พัก  »
 โรงเเรมนัทนลิน เชียงราย
ที่อยู่ : 113/3 ม.4 บ้านใหม่ ซ.13 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 
เว็บไซต์https://www.facebook.com/NATNALIN.CHIANGRAI
โทร : 081 673 0765 , 052 021 253

หอพักสร้างใหม่ สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) ใกล้โฮมโปรเชียงราย มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน (แค่หิ้วกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลย) สะดวกสบาย อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก ท่ามกลางธรรมชาติ เงียบสงบเป็นส่วนตัว(บรรยากาศทุ่งนา) มีความปลอดภัยสูง โดยมีกล้อง cctv ทุกจุด อบอุ่น ราคาเป็นกันเองจ้า
 โรงแรมเวียงอินทร์
ที่อยู่ : 893 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : wianginn@ksc.th.com 
เว็บไซต์http://www.wianginn.com/
โทร : 0-5371-1533 
แฟ็กซ์ : 0-5371-1877

 โรงแรมใหญ่กลางเมืองมาตรฐาน 4 ดาว ใกล้ไนท์บาซาร์ ถนนคนเดิน อาหารบุ๊ฟเฟ่ต์เลิศรส ครบสถานบันเทิง ที่จอดรถกว้างขวาง ห้องจัดเลี้ยงสวยหรู Tel.053-711-533
 โรงแรม ริมกก รีสอร์ท เชียงราย
ที่อยู่ : 6 ม. 4 ถ.เชียงราย-ท่าตอน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
อีเมล์ : admin@rimkokresorts.com 
เว็บไซต์http://www.rimkokresorts.com
โทร : 053-716445 - 60
แฟ็กซ์ : 053-715859

248 ห้องซูพีเรีย และ 8 ห้องสวีท แบบหนึ่งเตียงนอน มีการผสมผสานอันน่ารื่นรมย์ของการบริการ และความสง่างามของการต้อนรับแบบภาคเหนือ พร้อมทั้งสิ่งอำนวความสะดวกที่ทันสมัย และหรูหราของโรงแรมรีสอร์ทระดับเฟิร์สคลาส การตกแต่งภายในทันสมัย สร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ ทำให้คุณพักผ่อนอย่างรื่นรมย์และผ่อนคลาย มีห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวางมากพอที่จะรองรับคน 300 คน พร้อมไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อม รวมถึงอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการจัดสัมนาและการประชุม
 แป้นเกล็ด วิลล่า
ที่อยู่ : 481 หมู่ 24 ถ.ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
อีเมล์ : info@pankledvilla.com 
เว็บไซต์http://www.pankledvilla.com
โทร : 053-717552, 053-718288 
แฟ็กซ์ : 053-756771

In Town, In Residence, In Nature .... แป้นเกล็ดวิลล่า บ้านพักแบบพื้นบ้านล้านนา สร้างด้วยหลังคาไม้แป้นเกล็ดตามแบบวิถีชีวิตชาวล้านนาสมัยโบราณ ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่มีทิวทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย  ที่ๆท่านจะได้สูดอากาศสดชื่นบริสุทธิ์จากธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มแม้อยู่ใจกลางเมือง ห่างจากไนท์บาร์ซาร์เพียง 3 กิโลเมตร แป้นเกล็ดวิลล่าจึงได้ชื่อว่า เป็น Boutique Guesthouse แห่งเดียวในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย...

 ม่อนแมน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่อยู่ : 151 หมู่ 13 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
อีเมล์ : info@monmaen.com 
เว็บไซต์ http://www.monmaen.com/
โทร : 08-9755-0911,053-718999 
แฟ็กซ์ : 053-718999

สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ด้วยที่พักสไตล์ล้านนา เพื่อการพักผ่อนที่วิเศษ กับแพ็คเก็จสปาที่ดีที่สุด 
 เมมโมรี่ เรสซิเด็นซ์
ที่อยู่ : หจก.เอส แอนด์ จี เรสซิเด็นซ์ 95/3 ม.4 ซ.เกษตรสมบูรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/sponser/memoryresidence/
โทร : 053-747250, 087-9705089, 090-8931657

ห้องพักใน อ.เมืองเชียงราย ย่านชุมชน ศูนย์การค้า ด้วยความหรูหรา และบรรยากาศเงียบสงบ ใกล้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย โรงพยาบาล สถานบันเทิง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ฯลฯ สะดวกสบายในการเดินทาง บริการห้องพัก รายวัน-รายเดือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ แอร์ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เคเบิ้ล อินเตอร์เน็ต ทีวี ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ ในราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน
 เดอฮักโฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
ที่อยู่ : 196/4 ม.16 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000(ใกล้แยกเด่นห้า)
อีเมล์ : hug@dehughotel.com 
เว็บไซต์http://www.dehughotel.com
โทร : 053 711789, 093 135 5600 

เปิดให้บริการห้องพัก 3 รูปแบบ (34-47 ตร.ม.): Junior Suite, Deluxe, Superior พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก: 
ลิฟต์, ทีวี LED 32”, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, Free WIFI, etc. ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งธุรกิจเพียงไม่กี่นาที
 เอส.ซี.พาเลซ
ที่อยู่ : 279 หมู่ 8 ต.บ้่านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (บ้านดู่ ใกล้ ม.ราชภัฏเชียงราย) 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/webblog/?id=35
โทร : 053-702255, 084-4886577 

บริการห้องพัก รายวัน/รายเดือน สะอาด สะดวกสบาย กว้างขวาง ปลอดภัย แอร์, TV, น้ำอุ่น(ทุกห้อง) ฟรี!! WiFi, PSI.
 โรงแรม เดอะ คอร์เนอร์ (The Corner)
ที่อยู่ : 370/8 หมู่ที่ 15 ถนนสันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
เว็บไซต์http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=404430.msg4899243#msg4899243
โทร : 053-601656-7 

โรงแรมสุดหรูแห่งใหม่ ใจกลางเมืองเชียงราย สไตล์คลาสสิคโมเดิร์น สะอาด ราคาประหยัด พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง
 โรงแรมโกลเด็นแลนด์ เชียงราย
ที่อยู่ : เลขที่ 1/5 ม.14 ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์ติดต่อ : (+66) 053-717477-8, 053-718655
เบอร์ Fax : (+66) 053-718656
เว็บไซด์ : www.goldenlandhotelchiangrai.com
Facebook : http://www.facebook.com/Goldenlandhotel

ประทับใจเมื่อแรกมาเยือนเมืองเชียงราย ด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นใจกลางเมืองเชียงราย โรงแรมโกลเด็นแลนด์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเชียงราย กว้างขวาง เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน พร้อมทั้งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย อาทิเช่น หอนาฬิกา ตลาดไนท์บาร์ซ่า หาดเชียงราย เป็นต้น ห้องพักมี 3 ระดับ คือ Standard Room, Superior Room และ Deluxe Room รวมถึงมีห้องพัก แบบบังกะโล ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้เลยหน้าห้อง สร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com
.